ارض الله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَرضُ الله یکی از نام‌های مدینه منوره است، که در قرآن نیز آمده است.
[۱] ابن شبه، تاریخ المدینه، ج۱، ص۱۶۲.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج۱، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۹۸.


جعبه ابزار