استجمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



استنجاء با سنگ را استجمار گویند. احکام آن در باب طهارت آمده است.


تعریف استجمار

[ویرایش]

استجمار پاک کردن محل مدفوع با سنگ است و هر جسم برطرف کنندۀ عین نجاست مانند پارچه نیز به آن ملحق می‌باشد.

شرط صحت استجمار

[ویرایش]

اگر غایط از محل تجاوز نکرده باشد، مکلّف برای تطهیر آن در استفاده از آب و اشیایی مانند سنگ مخیّر است، امّا در صورت تجاوز، تنها باید از آب استفاده کند.

لزوم استفاده از سه سنگ

[ویرایش]

به رأی مشهور، برای استجمار، سه سنگ لازم است؛ هر چند به کمتر از آن پاک شود، و در کفایت استعمال یک سنگ از سه طرف، اختلاف است.

شرط برطرف شدن عین نجاست نه اثر

[ویرایش]

در تطهیر با سنگ، تنها برطرف کردن عین نجاست واجب است، نه اثر آن.

استفاده از سنگ بر بخشی از محل

[ویرایش]

همچنین به قول مشهور، کشیدن هر سه سنگ بر تمامی محل نجاست لازم نیست، بلکه می‌توان هر سنگ را بر بخشی از آن کشید.

شرط پاک بودن سنگ

[ویرایش]

لازم است جسمی که با آن استنجاء می‌شود، پاک باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۲. جواهر الکلام ج۲، ص۴۱.    
۳. العروة الوثقی ج۱، ص۱۷۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۱۹.    






جعبه ابزار