استرجاع (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسترجاع: به معنای گفتن «انّا للّه و انّا الیه راجعون» یا استرداد است.


کاربردفقهی

[ویرایش]

استرجاع به معناى نخست در روایات آمده و از آن در باب طهارت سخن رفته است.

احکام استرجاع

[ویرایش]

۱.استرجاع هنگام بروز مصیبت براى خود انسان یا خویشان و دوستان او به ویژه در مرگ فرزند و نیز هنگام یادآورى مصیبت، مستحب است.
۲.همچنین مستحب است زمانى كه میّت را در قبر نهادند، حاضران در حالى كه با پشت دست، خاك بر قبر مى‌ریزند، استرجاع بگویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، م ۶۳۳.    
۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ۳، ص۲۴۶-۲۵۰.    
۳. توضیح المسائل مراجع، م ۶۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۴۳۸    


جعبه ابزار