استسلاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستسلاف در معانی به سلف معامله کردن، پیش دریافت، قرض گرفتن به کار رفته است.
مفهوم اول: استسلاف به مفهوم سلف خواستن در باب‌های تجارت و اطعمه و اشربه به کار رفته است.
مفهوم دوم: استسلاف به معنای پیش دریافت در باب جهاد به کار رفته است.
مفهوم سوم: استسلاف به مفهوم قرض گرفتن در باب‌های زکات و حج، به کار رفته است.


واژه استسلاف در فقه

[ویرایش]

واژۀ استسلاف در فقه در مفاهیم مختلف به کار رفته است.

← استسلاف به مفهوم سلف خواستن


استسلاف به مفهوم سلف خواستن در باب‌های تجارت و اطعمه و اشربه به کار رفته است.

←← خرید به شرط سلف در معامله دیگر


خریدن کالا از فروشنده با این شرط که او در معاملۀ دیگری، از خریدار چیزی را به سلف خریداری کند جایز است.

←← معامله آب انگور به سلف


به سلف معامله کردن آب انگور کراهت دارد.

← استسلاف به معنای پیش دریافت


استسلاف به معنای پیش دریافت در باب جهاد به کار رفته است.

←← استسلاف جزیه برای امام


استسلاف جزیه برای امام جایز است. لیکن اگر ذمّی قبل از حلول سال بمیرد مال دریافتی به وارث او بازگردانده می‌شود و در صورت مسلمان شدن او در بین سال، در این که همۀ مال دریافتی به او بازگردانده می‌شود یا به نسبت باقی مانده از سال، اختلاف است.

← استسلاف به معنای قرض گرفتن


استسلاف به مفهوم قرض گرفتن در باب‌های زکات و حج، به کار رفته است.

←← تقدیم زکات پیش از زمان به عنوان قرض


تقدیم زکات پیش از رسیدن زمان پرداخت آن به عنوان قرض جایز است.
بنابراین، اگر مأمور جمع‌آوری زکات پیش از رسیدن وقت آن، آن را برای مستحق زکات قرض کند، در صورتی که پرداخت‌ کننده و مستحق، در زمان تعلّق زکات، واجد شرایط زکات دادن و زکات گرفتن باشند، مالک می‌تواند آن را به عنوان زکات قرار دهد.

←← استطاعت با قرض گرفتن


بر کسی که برای حج، استطاعت ندارد، ولی توان قرض گرفتن دارد، استسلاف واجب نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۸۰.    
۲. النهایة (شیخ طوسی)، ص۵۹۱.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۰.    
۴. المبسوط ج۱، ص۲۲۸.    
۵. المبسوط ج۱، ص۲۹۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۴۱-۴۴۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | سلف | فقه | معاملات
جعبه ابزار