اسرائیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسرائیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اسرائیل (واژه)، واژه به کار رفته در عهد عتیق و یکی از نام‌های حضرت یعقوب (علیه‌السلام)
بنی اسرائیل، بنی اسرائیل (بنواسرائیل)، به معنای «فرزندان و قوم اسرائیل»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار