اسفراینی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسفراینی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

ابن عربشاه اسفراینی، عصام‌الدین، ابراهیم بن محمد بن عربشاه؛ ابن عربشاه اسفراینی، ادیب و منطقی
ابواسحاق اسفراینی، از فقهاء و محدثین شافعی
ابوالمظفر اسفراینی، فقیه، اصولی‌، مفسر و متکلم
ابوحامد اسفراینی، فقیه بزرگ شافعی
پورحسن‌اسفراینی، شیخ عزالدین، شاعر و صوفی قرن هشتم
محمد بن احمد بهشتی‌اسفراینی، معروف به فخر (یا قمر) خراسان، ریاضیدان ایرانی حدود قرن هشتم هجری
نورالدین عبدالرحمن اسفراینی‌، از مشایخ طریقت کبرویه و مؤسس شعبه نوریه اسفراینیه
فخرالدین حمزة بن علی‌ملک اسفراینی، آذَریِ طوسی، فخرالدین حمزه‌بن علی ملک اِسْفَرایِنی، شاعر و عارف و نویسندۀ پارسی‌گوی شیعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار