اسماعیل بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین اصفهان
اسماعیل بن ابراهیم فاضل اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار