اسماعیل بن احمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن احمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسماعیل بن احمد برقی، ادیب، شاعر و مؤلف عربی زبان قرن پنجم
اسماعیل بن احمد بستی، مؤلف زیدی و معتزلی مذهب اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
اسماعیل بن احمد حیری، مفسر ، محدث و فقیه شافعی قرن چهارم و پنجمرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار