اسماعیل بن علی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن علی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفتح اسماعیل بن علی طوسی جعفری زینبی اصفهانی، از صوفیان قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان
اسماعیل بن علی خطیبی اصفهانی، در قرن پنجم هجری قاضی اصفهان
ابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار