اسماعیل بن محمدابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن محمدابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل‌خان بن محمدابراهیم مصلح‌السلطنه صدری اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن چهارده هجری
اسماعیل بن محمدابراهیم ساغر دردی اصفهانی، از ادبا و نویسندگان اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار