اسماعیل خزاعی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل خزاعی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن زیاد خزاعی، ابن‌زراه اسماعیل بن زیاد خزاعی اصفهانی، از حفّاظ و نویسندگان حدیث در قرن سوم هجری در اصفهان
اسماعیل بن علی خزاعی، برادرزاده دعبل خزاعی و از راویان حدیث شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار