اسکندر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسکندر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمحاسن اسکندر بن حاجی خیارجی زاهد اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن پنجم هجری در اصفهان
اسکندر میرزا بن محمدولی میرزا اصفهانی، از تحصیل کرده‌های دارالفنون و طبیب در اصفهانی
اسکندربیک منشی ترکمان فراهی اصفهانی، اسکندر بیک منشی (۹۶۸- پس از ۱۰۴۳ ق)، موّرخ، منشی، ادیب و شاعر نامدار عصر صفویه و صاحب تاریخ عالم آرای عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار