اسید اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسید اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسید بن عبداللّه معدل مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
اسید بن متشمس اصفهانی، از محدّثین قرن اوّل هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار