اسید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسید ممکن است در معانی ذیل و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسید بن حضیر، اُسید بن حُضیر بن سِماک‌ بن عتیک اوسی، یکی از صحابه پیامبر اکرم (ص) و از جمله راویان
اسید بن عمرو، از متولیان کعبه در روزگار جاهلیت
اسید بن مالک، یکی از قاتلین عبدالله بن مسلم بن عقیل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار