اشتراک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اشتراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اشتراک (علوم قرآنی)، مشترک بودن یک لفظ برای معانی متعدد؛ از اسباب اجمال و دارای کاربرد در قرآن کریم
اشتراک (فقه)، شریک شدن با یکدیگر؛ بحث شده در باب‌های تجارت، شرکت، احیاء موات، حدود و قصاص
اشتراک (اصول)، تعدّد معانی حقیقی یک لفظ یا تعدّد افراد یک معنا؛ بحث شده در اصول فقه، بخش الفاظ
اشتراک (منطق)، مشترك بودن لفظ بين چند معنى، معانى متعدد داشتن يك لفظ و دارای کاربرد در مباحث منطقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار