اشتراک (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشریک شدن با یکدیگر. از این معنا نخست در باب‌های تجارت، شرکت، احیاء موات، حدود و قصاص سخن رفته است.


اشتراک در ملک

[ویرایش]

اشتراک در مال یا اختیاری است مانند اشتراک دو یا چند نفر در خریدن زمینی، یا قهری مانند اشتراک ورثه در ترکۀ میّت به سبب فوت او.

اشتراک در حق

[ویرایش]

اشتراک دو یا چند نفر در حقّی مانند حق خیار، حق شفعه و حق قصاص که به ارث به آنان منتقل شده است.

اشتراک در انتفاع

[ویرایش]

اشتراک عموم یا گروهی از مردم در انتفاع از مکان‌های عمومی مانند راه‌ها، مساجد، مدارس و دیگر مشترکات.

اشتراک در جنایت

[ویرایش]

اشتراک دو یا چند نفر در ارتکاب جرمی مانند دزدی و قتل.

اشتراک در تکلیف

[ویرایش]

اشتراک همۀ مکلّفان در تکالیف شرعی.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۲.    


رده‌های این صفحه : شرکت | فقه | معاملات
جعبه ابزار