اشتغال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشتغال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:


اشتغال (اصول فقه)، اشتغال در علم اصول به معنای احتیاط
اشتغال (نحو)، اشتغال، بر وزن إفتعال از ماده‌ "شغل" و در لغت به معنای سرگرم شدن
اشتغال (علوم قرآنی)، یکی از فنون بلاغت و مورد کاربرد در قرآنرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار