اشراف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشراف در دو معنای کلی به کار رفته است:

اشراف (بلندپایگان اجتماعی)، اشخاص دارای جایگاه اجتماعی برجسته به لحاظ ریاست، ثروت یا نسب
اشراف (ارتفاع و احاطه)، اشراف در معانی ارتفاع داشتن، اطّلاع بر چیزی از بلندی، نزدیک شدن وقوع امری، نظارت و مراقبترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار