اشکال مطلقات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشکال مطلقات یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای شکل‌های به‌دست آمده از قضایای غیر موجهه در قیاس است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هر گاه در مقدمات قیاس به جهت قضیه تصریح نشده باشد آن قیاس را «مطلق» یا «غیرموجّه» خوانند و در صورتی که از قضایای موجّهه تشکیل شده باشد آن را «مختلط» گویند؛ بدین‌سان اَشکال قیاس به تَبَع این تقسیم به «اَشکال مطلقات» و «اشکال مختلطات» منقسم می‌شود. شرایط انتاج در اَشکال مطلقات، فقط به لحاظ کمّ و کیف است و شرایط جهتی در آنها منتفی است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۵۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اشکال مطلقات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۱/۵.    جعبه ابزار