اصطهباناتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصطهباناتی یا استهباناتی ممکن است است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدباقر اصطهباناتی شیرازی، حکیم شهید و عالم بزرگ شیعه در سده سیزدهم هجری شمسی
سیدابراهیم حسینی استهباناتی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
محمدحسن بن محمد مدرس شیرازی اصطهباناتی اصفهانی، عالم فاضل متقی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار