اصم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
ابوبکر اصم، اصم، ابوبکر، عبدالرحمان‌بن کیسان، فقیه ، متکلم و مفسر معتزلی
حاتم اصم، حاتِم اَصَمّ، زاهد ، محدّث حنفی مذهب و صوفی مشهور قرن سوم در خراسان
ابراهیم اصم، ابراهیم بن قرّه اسدی قاسانی، از محدّثین قرن دوم و سوم هجری در اصفهان

معانی
جذر اصم، جَذْرِ أَصَم، یکی از شبهات مهم منطقی
اصم، کر و ناشنوا، به معنای انسداد گوش و ثقل سمع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار