اصول علم الرجال (معلم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی صالح معلم، محمد علی، صاحب کتاب، اصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق می‌باشد.
[۱] علی صالح معلم، محمد علی، اصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق، مؤلف، ۱۴۱۶ ق، ص۷۰۶، اول.ساختار کتاب

[ویرایش]

از تقریرات درس مسلم داوری.
مؤلف در تمهید، ضرورت علم رجال و ویژگی‌های کتاب، و در مقدمه، تعریف، موضوع و ضرورت علم رجال را مورد بحث قرار داده است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

محتوای کتاب، شامل چهار فصل و یک خاتمه است:
فصل اول، بررسی کتب اربعه؛
فصل دوم، بررسی کتاب‌هایی که ممکن است حکم بر صحت روایت‌های آنها نمود؛
فصل سوم، طریق تحمل روایت‌ها و کیفیت نقل آنها؛
فصل چهارم، توثیقات عامه.
خاتمه، مشتمل بر شرح حال چهارده نفر از رجال مورد اختلاف است.
در آخر کتاب، فهرست‌های متعدد و مفصلی آورده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علی صالح معلم، محمد علی، اصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق، مؤلف، ۱۴۱۶ ق، ص۷۰۶، اول.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار