اطاعت اجمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحقق اطاعت از طریق عمل مطابق همه اطراف علم اجمالی را اطاعت اجمالی گویند.


تعریف

[ویرایش]

اطاعت اجمالی، مقابل اطاعت تفصیلی می‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می‌آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک «مکلف به» واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می‌کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می‌آورد.

نکته

[ویرایش]

اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می‌شود که در این صورت واجب نخواهد بود.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۹۴ و ص۴۰۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

امتثال اجمالی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۶۰۶.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۹۴ و ص۴۰۶.
۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۰۹.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۱۴.    
۵. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۲، برگرفته از مقاله «اطاعت اجمالی».    جعبه ابزار