اطاعت از انصار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که از انصار و مهاجرین پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها نیز از خدا خشنود شدند، و خداوند پاداش اعمالشان را بهشت جاویدان قرار داده، و این پیروی موجب سعادتمندی و رستگاری آنها شد.


اطاعت از انصار

[ویرایش]


← بهشت پاداش پیروی از انصار


بهشت جاودان پاداش پیروی کنندگان از انصار در طریق نیکی و دوستی است:
والسبقون الاولون من المهـجرین والانصار... واعد لهم جنت تجری تحتها الانهـر خــلدین فیهآ ابدا... «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ!»

←← پاداش جاودانی


"خداوند برای آنها باغهایی از بهشت فراهم ساخته که از زیر درختانش نهرها جریان دارند" (و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار).
از امتیازات این نعمت آن است که جاودانی است و" همواره در آن خواهند ماند" (خالدین فیها ابدا).

← خشنودی خدا در پیروی از انصار


پیروی از انصار، در امور خوب و نیک عامل جلب خشنودی خدا است:
والسبقون الاولون من المهـجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسـن رضی الله عنهم ورضوا عنه... «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ!»

←← رضایت خدا و رضایت انصار


رضایت خدا از آنها به خاطر ایمان و اعمال صالحی است که انجام داده ‌اند، و خشنودی آنان از خدا به خاطر پاداشهای گوناگون و فوق العاده و پر اهمیت است که به آنان ارزانی داشته. به تعبیر دیگر آنچه خدا از آنها خواسته انجام داده ‌اند، و آنچه آنها از خدا خواسته ‌اند به آنان بخشیده، بنا بر این هم خدا از آنها راضی است و هم آنان از خدا راضی هستند.

← پیروی از انصار موجب رستگاری


پیروی از انصار در امور نیک، موجب سعادتمندی و رستگاری بزرگ است:
... والانصار والذین اتبعوهم باحسـن... واعد لهم جنت... ذلک الفوز العظیم. «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ!»

←← پیروزی بزرگ


مجموع این مواهب معنوی و مادی برای آنها پیروزی بزرگی محسوب می‌شود" (ذلک الفوز العظیم).
چه پیروزی از این برتر که انسان احساس کند آفریدگار و معبود و مولایش از او خشنود است و کارنامه قبولی او را امضا کرده؟ و چه پیروزی از این بالاتر که با اعمال محدودی در چند روز عمر فانی مواهب بی پایان ابدی پیدا کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۰۱.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۰۰.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۳۳، برگرفته از مقاله «اطاعت از انصار».    


رده‌های این صفحه : اطاعت | انصار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار