اطاعت تفصیلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموافقت با امر مولا از طریق عمل به تکلیف معلوم به تفصیل را اطاعت تفصیلی گویند.


تعریف

[ویرایش]

اطاعت تفصیلی، به معنای موافقت با امر مولا از طریق انجام و یا ترک عملی است که علم تفصیلی به «مکلفٌ به» بودن آن وجود دارد؛ یعنی متعلق تکلیف برای مکلف، معلوم است و او در خارج به همان عمل می‌کند.

نکته

[ویرایش]

شاید بتوان بین امتثال تفصیلی و اطاعت تفصیلی فرق گذاشت و امتثال را اعم از اطاعت دانست؛ به این بیان که امتثال یعنی «جَرْیِ عملی» در خارج، طبق فرمان مولا، چه با قصد موافقت و چه بدون آن، اما اطاعت به معنای موافقت نمودن با امر مولا هم در قصد و اعتقاد و هم در عمل می‌باشد؛ بنابراین، انقیاد عبارت است از اطاعت اعتقادی بدون امتثال عملی در خارج، و تجری یعنی معصیت اعتقادی و امتثال عملی در خارج.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۵.
[۴] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۳۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

امتثال تفصیلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۶۰۶.    
۲. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۵.
۴. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۳۱.
۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۲، برگرفته از مقاله «اطاعت تفصیلی».    جعبه ابزار