اطاعت شکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمل به تکلیف مشکوک را اطاعت شکی گویند.


تعریف

[ویرایش]

اطاعت شکی، در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلف به) شک پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌دهد؛ به بیان دیگر، اطاعتی است که مکلف، به موجب آن، علم و یا ظن به امتثال پیدا نمی‌کند، بلکه تنها برای او نسبت به امتثال امر مولا شک ایجاد می‌شود.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

اطاعت وهمی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۱ - ۳۱۵.    
۲. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۶۰۷.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۲، برگرفته از مقاله «اطاعت شکی».    جعبه ابزار