اطراد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اطراد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اطراد (علوم قرآنی)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علوم قرآنی به معنای ذکر اسامی پدران شخص ممدوح به ترتیب اطلاق
• ‌اطراد (اصول فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم اصول فقه به معنای استعمال لفظ در معنای مشکوک در هر حال و صورت در تمام مصادیق
اطراد (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی به معنای رعایت نظم و ترتیب در نثر و شعر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار