اطعام ابرار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطعام خالصانه از طعام مورد علاقه خود به مسکین و یتیم و اسیر، از صفات برجسته ابرار است.


اطعام نیکان

[ویرایش]

اطعام به یتیم، مسکین و اسیر از صفات برجسته ابرار: «ان الابر ار یشر بون من کاس کان مزاجها کافور ا» «به یقین ابرار (و نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، » «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیر ا» «و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می‌دهند! »

اطعام خالصانه

[ویرایش]

اطعام خالصانه ابرار از طعام مورد علاقه خود به مسکین و یتیم و اسیر: «ان الابر ار یشر بون من کاس کان مزاجها کافور ا» «به یقین ابرار (و نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، » «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیر ا» «و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می‌دهند! » در مرجع ضمیر «حبه» احتمالاتی وجود دارد و برداشت یاد شده براساس رجوع ضمیر به طعام است.

عوامل اطعام ابرار

[ویرایش]


← محبت به خداوند


محبت به خداوند عامل اطعام ابرار به نیازمندان: «ان الابر ار یشر بون من کاس کان مزاجها کافور ا» «به یقین ابرار (و نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، » «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیر ا» «و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می‌دهند! » برداشت بنا بر این احتمال است که ضمیر «حبه» به «الله» برگردد.

← ترس از خداوند


ترس از خدا در روز قیامت عامل اطعام ابرار به نیازمندان: «ان الابر ار یشر بون من کاس کان مزاجها کافور ا» «به یقین ابرار (و نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، » «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیر ا» «و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می‌دهند! » «انا نخاف من ر بنا یوما عبوسا قمطر یر ا» «ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است! »

← طلب خوشنودی خداوند


طلب خوشنودی خداوند عامل اطعام ابرار به نیازمندان: «ان الابر ار یشر بون من کاس کان مزاجها کافور ا» «به یقین ابرار (و نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، » «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیر ا» «و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می‌دهند! » «انما نطعمکم لوجه اللـه لا نر ید منکم جزاء ولا شکور ا» «(و می‌گویند: ) ما شما را بخاطر خدا اطعام می‌کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهیم! »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۲. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۳. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۴. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۱۳۷.    
۶. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۷. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۲۱۶.    
۹. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۱۰. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۱۱. انسان/سوره۷۶، آیه۱۰.    
۱۲. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۱۳. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۱۴. انسان/سوره۷۶، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۳۷، برگرفته از مقاله «اطعام ابرار».    


رده‌های این صفحه : ابرار | اطعام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار