اطعام در خشکسالی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشکسالی جدّی‌ترین معضل فیزیکی برای کشاورزی در همهٔ جای دنیا است. برای مقابله با این پدیده بارور کردن ابرها روشی مؤثر ولی کوتاه‌مدت است.


ارزش اطعام در خشکسالی

[ویرایش]

در قرآن به ارزش فوق العاده اطعام، در زمان خشکسالی و قحطی اشاره شده است، آنجاکه می‌فرماید:
«او اطعام فی یوم ذی مسغبه؛ يا در روز گرسنگى طعام‌دادن.» (مقصود از «سغب»، گرسنگی همراه با سختی است.)

← تفسیر آیه مذکور


کلمه (مسغبه) به معناى گرسنگى و قحطى است، و کلمه (مقربه) به معناى قرابت نسبى است، و کلمه (متربه) از ماده (تراب) (خاک) گرفته شده و معنایش خاک‌نشینى از شدت فقر است.
و معناى آیه این است که: انسان مورد بحث به هیچ عقبه‌اى قدم ننهاد، نه بنده‌اى آزاد کرد، و نه در روز قحطى طعامى داد، نه به یتیمى خویشاوند، و نه به مسکینى خاک نشین.

اطعام به یتیمان و مسکینان

[ویرایش]

اطعام به یتیمان خویشاوند و مسکینان خاک نشین در زمان خشکسالی، کاری ارزشمند و پسندیده می‌باشد، همانطور که در قرآن می‌فرماید:
«او اطعـم فی یوم ذی مسغبه• یتیمـا ذا مقربه•أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ؛ يا در روز گرسنگى طعام‌دادن•به يتيمى خويشاوند• يا بينوايى خاك‌نشين.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بلد/سوره۹۰، آیه۱۴.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۱۲، «سغب».    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۴۹۱.    
۴. بلد/سوره۹۰، آیه۱۴.    
۵. بلد/سوره۹۰، آیه۱۵.    
۶. بلد/سوره۹۰، آیه۱۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۵۴۲، برگرفته از مقاله «اطعام در خشکسالی».    


رده‌های این صفحه : اطعام | خشکسالی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار