اطلاع بر عورات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطّلاع بر عورات در دو معنا به کار رفته است:
۱. نگاه کردن به منزل دیگری به حرام
۲. فاش ساختن اسرار خودی برای دشمن.
از مفهوم نخست در باب حدود بحث شده است. از مفهوم دوم در باب صلات و جهاد سخن رفته است.


منظور از اطلاع بر عورات

[ویرایش]

عورات، جمع عورت و منظور از آن هر چیزی است که انسان از روی غیرت یا شرم، آن را پوشیده می‌دارد.

مراد از عورت بنابر معنای اول

[ویرایش]

بنابراین، مراد از عورت بنا بر تعریف نخست، آن قسمت از بدن انسان- اعم از زن و مرد- است که آشکار کردن آن برای دیگری و نیز نگاه کردن دیگری به آن، حرام می‌باشد.

مراد از منزل در شناسه

[ویرایش]

مراد از منزل در شناسه، حریم و پوششی است که انسان آن را برای خود و خانواده‌اش قرار داده است؛ خواه منزل متعارف باشد یا چادر و مانند آن.

معنای نخست

[ویرایش]

از مفهوم نخست در باب حدود بحث شده است.

← راه مقابله با ناظر بر عورات


اگر فردی به انگیزۀ آگاهی بر عورات به منزل دیگری- هر چند از ملک خودش- نگاه کند، اهل آن منزل ابتدا با تذکر و نصیحت، او را از این کار باز می‌دارند.
در صورت تکرار، با پرتاب سنگ و مانند آن، او را دفع می‌کنند و در صورت وارد آمدن آسیبی بر وی، سنگ‌انداز ضامن نخواهد بود.

← محرم یا نابینا بودن ناظر


اگر نگاه کننده، محرم ساکنان منزل باشد یا به جهت نابینایی و مانند آن، بر نگاه او اثری مترتّب نباشد، سنگ‌اندازی به سوی او جایز نیست، و در صورت پرتاب و ورود آسیب، پرتاب کننده ضامن است، مگر آن که نگاه محرم، نگاه حرام باشد مانند نگاه از روی شهوت یا به عورت اهل منزل.

معنای دوم

[ویرایش]

از مفهوم دوم در باب صلات و جهاد سخن رفته است.

← جاسوسی برای کفّار


جاسوسی برای کفّار و فاش کردن اسرار مسلمانان- اعم از نظامی و حکومتی- برای آنان حرام است، بلکه از گناهان کبیره به شمار می‌رود.

← از شرائط عقد ذمّه


خودداری اهل کتاب از چنین اقدامی از شرایط عقد ذمّه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۱۷۰-۱۷۴.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۶۰-۶۶۳.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۱.    
۴. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة، ج۲، ص۳۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۸۳-۵۸۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | حدود | فقه
جعبه ابزار