اظهری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاظهری اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اظهری اصفهانی (شاعر)، از شعرای اصفهان در عصر صفویّه
اظهری قهپایه‌ای اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار