اعراض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعراض در دو معنی به کار رفته است:
۱. اعراض (فقه): اصطلاحی فقهی و حقوقی می باشد.
۲. اعراض (فلسفه): اصطلاحی در فلسفه می باشد.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار