اعراف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعراف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره أعراف، هفتمین‌ سوره‌ از قرآن‌ مجید
اعراف (جایگاه)، جایگاهی میان بهشت و جهنم
اصحاب اعراف، یکی از گروه‌های نام برده شده در قرآن کریم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار