اعرجی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعرجی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعمیدالدین عبدالمطلب اعرجی، یکی از عالمان و فقیهان شیعه در قرن هشتم هجری
سیدمحسن اعرجی کاظمی، یکی از عالمان بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر واعظ اعرجی حسینی اصفهانی، میرمحمّدباقر واعظ، عالم فاضل، وی از بزرگان فضلای اصفهان
زهیر اعرجی‌، امام جمعه پیشین شهر ایندیانای آمریکارده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار