اغراء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاغراء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اغراء (فقه)، بر انگیختن و تحریک کردن بر امری و بحث شده در ابواب مختلف فقه
اغراء (نحو)، بر انگیختن و تحریک کردن بر امری و بحث شده در علم نحو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار