اغملش اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاغملش اصفهانی، در قرن هفتم هجری نایب خلیفه عبّاسی در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اغملش، نایب خلیفه عبّاسی در اصفهان بوده است. او در سال ۶۱۳ق به دست فداییان اسماعیلیّه کشته شده است.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۹۹.    جعبه ابزار