افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخصاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (عالم)، خواجه افضل‌الدّین محمّد صدر بن حبیب‌اللّه ترکه اصفهانی، یکی از سرشناسان سلسله آل ترکه و مقتول در قرن نهم هجری
افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (فقیه)، خواجه افضل‌الدّین محمّد ترکه اصفهانی، فقیه محدّث و از دانشمندان قرن دهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار