افضل‌الدین محمد ترکه اصفهانی (عالم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواجه افضل‌الدّین محمّد صدر بن حبیب‌اللّه ترکه اصفهانی، یکی از سرشناسان سلسله آل ترکه است که در قرن نهم هجری به دستور شاهرخ کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه افضل‌الدّین محمّد صدر بن حبیب‌اللّه ترکه اصفهانی، از معاریف سلسله آل ترکه است که در ۱۳ رمضان المبارک سال ۸۵۰ به دستور شاهرخ در ساوه مقتول گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۰-۶۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۱.
[۳] اصفهان (کتاب جوانان)، ص۲۱۶.


ماجرای قتل وی

[ویرایش]

دولتشاه سمرقندی در تذکره الشّعراء گوید: «شاهرخ، شاه علاءالدّین را در شهر ساوه حکم کشتن کرد.... گویند دو نوبت، ریسمان خواجه افضل ترکه پاره شد، و او فریاد می‌زد که با شاهرخ بگویید که این عقوبت بر ما لحظه‌ای بیش نیست؛ امّا پنجاه ساله نام نیک خود را ضایع مساز».
[۴] سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۲۵۶.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

صاحب عنوان را تالیفات و مصنّفاتی است که از آن جمله است ترجمه کتاب ملل و نحل شهرستانی به فارسی که به طبع رسیده است، و مؤلّف آن را «تنقیح الادلّه و العلل» نام نهاده، و در یک‌شنبه ۱۳ رجب ۸۴۳ در اصفهان به پایان برده است.
[۵] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۵، ص۹۸۹.
[۶] آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۴، ص۵۵.
مدفن او در اصفهان به «درب آستان» معروف بوده است.
[۷] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۴۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۰-۶۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۱.
۳. اصفهان (کتاب جوانان)، ص۲۱۶.
۴. سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۲۵۶.
۵. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۵، ص۹۸۹.
۶. آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۴، ص۵۵.
۷. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۴۴۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۱.    


جعبه ابزار