اقراء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقراء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اقراء قرآن، دعوت قاری جهت قرائت و گوش کردن آن جهت رفع اشتباه
اقراء، معنای دیگر خون حیض


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار