الابانة (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالابانة ممکن است اسم برای کتاب‌های ذیل باشد:

الابانة عن اصول‌الدیانة، کتابی کلامی به زبان عربی ، نوشتۀ ابوالحسن علی بن اسماعیل بصری اشعری
الابانة عن غرض ارسطاطالیس فی کتاب مابعدالطبیعة، نام رساله‌ای از ابونصر محمد بن محمد بن طرخان فارابیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار