الاغ در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه حیوان درازگوش الاغ می‌گویند. در قرآن کریم با لفط حمار، حمیر آمده است.


کاربرد الاغ در قرآن

[ویرایش]

حمار به معنی خر بوده و جمع آن در قرآن حمر بر وزن عنق و حمیر آمده است، مثل (و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها) و (کانهم حمر مستنفرة).
«مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا؛ مثل کسانی (از علمای یهود) که (دانش علم و عمل و ابلاغ) تورات بر دوش آنها نهاده شد سپس آن را بر دوش نکشیدند، مثل درازگوشی است که کتاب‌هایی چند بار می‌کشد (اما بهره‌ای از آنها ندارد). بد مثلی است مثل گروهی که آیات خدا را (دستورات تورات را با مخالفت خویش) تکذیب و انکار کردند، و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۲. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۰.    
۳. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۸۱.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۵. جمعه/سوره۶۲، آیه۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۲۴۸، برگرفته از مقاله «حیوان».    


رده‌های این صفحه : الاغ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار