البلدان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبلدان ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

البلدان ( الیعقوبی‌)، تالیف احمد بن ابی یعقوب، معروف به یعقوبی (متوفای ۲۸۴ ق)، کتابی با موضوع جغرافیای تاریخی به زبان عربی
البلدان (ابن الفقیه)، اثر ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی، معروف به ابن فقیه به زبان عربیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار