الجاء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه الجاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

الجاء (اجبار)، اجبار کردن انسان تا سرحد سلب اختیار
الجاء (تلجئه‌)، اصطلاحی‌ به‌ معنی‌ نوعی‌ واگذاری زمین‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار