الفوائد الرجالیة (ابوالحسن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن، سید علی مؤلف کتاب، الفوائد الرجالیة، می‌باشد.
[۱] ابوالحسن، سیدعلی، الفوائد الرجالیة، قم: ذوی القربی، ص۲۳۰-۱۸۰، اول.معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر ۲۴ فایده رجالی است که عناوین این فواید عبارت‌اند از:
۱. نیاز به رجال؛
۲. شرایط راوی؛
۳. حجیت قول اوایل متاخران؛
۴. اصحاب اجماع؛
۵. مشایخ ثقات؛
۶. وثاقت برخی مشایخ؛
۷. مشایخ اجازه؛
۸. اکثار روایت از مشایخ؛
۹. غیر مستثنیات ابن ولید؛
۱۰. وثاقت مشایخ نجاشی؛
۱۱. رجال تفسیر القمی؛
۱۲. کسانی که توقیع برایشان صادر شده؛
۱۳. امارات وثاقت؛
۱۴. تعریف شخص، اماره شهرت وی؛
۱۵. موارد عطف نجاشی؛
۱۶. امامی بودن اشخاصی که در الفهرست و در رجال النجاشی، نام آنها فهرست شده است؛
۱۷. عدم اعتبار رای متسرع در قدح؛
۱۸. اعتبار رای رجالی غیر امامی؛
۱۹. مراد از ابوالعباس در کلام نجاشی؛
۲۰. تمییز مشترکات؛
۲۱. عدم اعتبار روایت شخص در مدح خودش؛
۲۲. عدم لزوم اعتبار خبری که در کتب اربعه نقل شده است؛
۲۳. وجاده؛
۲۴. طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی و نجاشی و فواید آنها.
به همراه این کتاب، کتاب دیگری با عنوان الانتصار للنائینی فی صحة الکافی از همین مؤلف، چاپ شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن، سیدعلی، الفوائد الرجالیة، قم: ذوی القربی، ص۲۳۰-۱۸۰، اول.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار