الفوائد الرجالیه (قاینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاینی بیرجندی، محمدباقر بن محمد حسن (۱۲۷۶ - ۱۳۵۲ ق) صاحب کتاب رجالی با عنوان، الفوائد الرجالیة می‌باشد.


محتوای کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه، چند فصل و خاتمه است. متن کتاب در بردارنده ۵۱ فایده رجالی در موضوع راویان حدیث به همراه ذکر اقوال علما و بررسی ادله آنها مورد بحث واقع شده است. در خاتمه کتاب، سی اشکال بر مطالب رجالی موجود در کتاب‌های علما، مطرح و بررسی شده است.

اختلافات در کتاب

[ویرایش]

در نهایت، بعضی از رجالی که مورد اختلاف علما هستند، مورد بحث واقع شده‌اند. محمد حسین آیتی در بهارستان
[۱] آیتی، محمدحسین، بهارستان، ص۲۶۷.
و محقق تهرانی در الذریعه این قسمت از کتاب را با عنوان مختلف الرجال، به طور مستقل فهرست نموده‌اند و محقق تهرانی اشاره نموده است که این کتاب، همراه الفوائد الرجالیةی همین مصنف، آورده شده است.
ایشان همچنین مختلف الرجال را با عنوان رجال الشیخ محمد و الفوائد الرجالیة را با همین عنوان در الذریعه فهرست نموده است.
شایان ذکر است که در المسلسلات فی الاجازات
[۵] مرعشی نجفی، سیدمحمود، المسلسلات فی الاجازات، ج۲، ص۱۰.
، مؤلف این کتاب را محمد باقر بن محمد حسن قاینی بیرجندی معرفی کرده است و در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله مرعشی
[۶] فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه آیة الله مرعشی، ج ۸، ص۳۹۸، ش ۳۱۷۱.
نام مؤلف، محمد بن محمد باقر قاینی آمده است؛ اما هر دو نام برای یک نفر ذکر شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آیتی، محمدحسین، بهارستان، ص۲۶۷.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۰، ص۲۱۸، ش۲۶۶۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۴۳.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۳۹، ش ۱۵۷۱.    
۵. مرعشی نجفی، سیدمحمود، المسلسلات فی الاجازات، ج۲، ص۱۰.
۶. فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه آیة الله مرعشی، ج ۸، ص۳۹۸، ش ۳۱۷۱.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار