الفوائد الرجالیه (قزوینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی قزوینی، سید حسین (م ۱۲۰۸ ق) مؤلف کتاب، الفوائد الرجالیه می‌باشد.
[۱] سزگین، فؤاد، التراث العربی، ج ۴، ص ۲۰۹.ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، در بردارنده چند فایده رجالی است که مؤلف آن را به عنوان مقدمه‌ای بر کتاب فقهی معارج الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، تالیف نموده است. مؤلف، این فواید را شامل شش مبحث داشته است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

اما به دلیل مشوش بودن کتاب، تنها چهار مبحث آن استخراج شده است که عبارت‌اند از:
مبحث اول، شامل خلاصه‌ای از علم رجال و مصطلحات علم درایه؛
مبحث چهارم، شامل مشترکات اسامی رجال،
مبحث پنجم، شامل مطالبی درباره اعتماد بر مؤلفان کتب اربعه حدیثی،
مبحث ششم، شامل طرق کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی به همراه بعضی از اجازات.
محقق تهرانی در مصفی المقال
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۴۰.
آورده است که صاحب تتمیم امل الآمل، نام این کتاب را در فهرست آثار این مؤلف آورده است. ایشان در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال السید حسین و در مصفی المقال
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۴۰.
با عنوان المشترکات هم فهرست نموده است.

تاریخ فوت مؤلف

[ویرایش]

شایان ذکر است که در التراث العربی تاریخ وفات مؤلف، ۱۳۰۸ق، آورده شده، در حالی که در اکثر منابع ۱۲۰۸ق، آمده است.
نسخه‌های خطی این کتاب در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سزگین، فؤاد، التراث العربی، ج ۴، ص ۲۰۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۴۰.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۱۱.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۴۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار