القانون فی الطب‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالقانون فی الطب‌ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

القانون فی الطب‌ (کتاب)، اثر ژرف و ماندگار شیخ الرئیس، ابن سینا در موضوع طب‌
القانون فی الطب (ترجمه)، ترجمه فارسی به قلم آقای علیرضا مسعودی از کتاب القانون فی الطب ابن سینا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار