المبین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمبین ممن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

المبین فی اصطلاحات الحکماء و المتکلمین‌، نوشته علی بن ابی علی بن محمد بن سالم ملقب به سیف الدین آمدی (۵۵۱- ۶۲۳ ه)
تفسیر المبین (مغنیه)، تألیف محمدجواد مغنیه، از جمله مفسران بزرگ معاصر شیعی
تفسیر المبین (کاشانی)، اثـر نورالدین محمد (زنده در ۱۱۱۵ ق) فرزند شاه مرتضی بن محمد مؤمن بن مرتضی کاشانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار