المحکم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمحکم ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

المحکم فی أصول الفقه‌، از تالیفات آیت‌الله سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم، در بر دارنده نظریات اصولی ایشان
المحکم فی نقط المصاحف‌، مؤلف: ابو عمرو دانی محقق: دکتر عزة حسن
المحکم و المحیط الأعظم‌، از معاجم لغت قرن پنجم هجری اثر ابن سیده، علی بن اسماعیل (۳۹۸- ۴۵۸ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار