المقدمات من کتاب نص النصوص‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنص النصوص فی شرح الفصوص تفسیرى است که عالم و عارف نامدار شیعى ، سید حیدر آملی بر فصوص ابن عربی نوشته و در کشاکش قرون از میان رفته است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

از این کتاب تنها مقدمه آن در دست ماست که خود کتابى بسیار با اهمیت است. در این مقدمه سید حیدر به توضیح مقدماتى مى ‌پردازد که براى فهم آثار ابن عربی، آگاهى از آن‌ها ضرورى و یا مفید است. متن عربى این کتاب سالها پیش از این به همت دکتر هانری کربن چاپ شده است.
قبل از آغاز کتاب دو مقدمه مهم به قلم هانرى کربن و عثمان یحیى آمده است.

مقدمه هانری کربن

[ویرایش]

کربن در مقدمه خود ( که به زبان فرانسه نوشته و جواد طباطبائى آن را به فارسى برگردانده است ) طى چهار فصل، نکات مهمى را بیان فرموده است:
۱. شرح ابن عربى توسط سید حیدر: بررسى اهمیت فصوص الحکم ابن عربی، نقش آن در شکل گیرى عرفان ، اهمیت شرح سید حیدر، اهمیت دیدگاه شیعى شارح و مفهوم ولایت در تفسیر آراء ابن عربى و عرفان‌.
۲. سبب تحریر شرح: علل و شرایط تألیف این شرح بنا به نقل شارح، کیفیت شرح وى.‌
۳. طرح مقدمات: در این قسمت فصول مقدماتى شارح جداگانه نقل شده، خلاصه ‌اى از آن ارائه شده است.‌
۱.۳. تمهیدات :بحث در مورد پیدایش کتاب و فلسفه نبوى شامل تمهیدات سه گانه‌.
۱.۱.۳. فضیلت پیامبر اکرم (ص ) و برترى آن حضرت بر دیگر پیامبران و بررسى دیدگاه ‌هاى مختلف در این زمینه‌.
۲.۱.۳. فضیلت ابن عربی بر دیگر مشایخ، ولایت شیخ، اهمیت و کیفیت نگارش فصوص الحکم و فتوحات مکیه‌.
۳.۱.۳. بحث از سلسله مراتب باطنى و مدارج انبیا و اولیا و تابعین با تکیه بر عدد نوزده‌.
۲.۳. ارکان : تحقیق در باره فلسفه وجود و معرفت در سه فصل مفصل.‌
۱.۲.۳. بحث در باره توحید و حقیقت آن.
۲.۲.۳. بررسى وجود مطلق و حقیقت آن‌.
۳.۲.۳. بحثى گسترده در حقیقت علوم.‌
۴. جداول که به بررسى تصاویر جداول عرفانى اختصاص دارد.

مقدمه عثمان یحیی

[ویرایش]

مقدمه عثمان یحیى که به زبان عربی است، فهرست شروح و حواشى فصوص الحکم ابن عربی است که به ترتیب تاریخى و بر اساس نوع دیدگاه شارح تنظیم شده است که آمار اجمالى آن بسیار شگفت انگیز است:
۱) شروح فصوص الحکم به ترتیب قرن‌ .
• شروح قرن هفتم هجرى، ۵ شرح‌.
• شروح قرن هشتم هجرى، ۱۴ شرح‌.
• شروح قرن نهم هجرى، ۸ شرح‌.
• شروح قرن دهم هجرى، ۷ شرح‌.
• شروح قرن یازدهم هجرى، ۷ شرح‌.
• شروح قرن دوازدهم هجرى، ۵ شرح‌.
• شروح قرن سیزدهم هجرى، ۲ شرح‌.
• شروح قرن چهاردهم هجرى، ۲ شرح‌.
• شروح مجهول التاریخ، ۵۸ شرح‌.
۲) شروح مختصر و برگزیده فصوص الحکم .
۳) کتاب‌هایى که در رد فصوص الحکم و یا مولف آن نگاشته شده است.
۴) دفاع‌نامه ‌هاى کتاب فصوص الحکم و مولف آن.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار عرفان، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى‌ نور.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب عرفانی
جعبه ابزار